U bent hier: UZ Brussel Infectieziekten

mUZe - Eenheid Interne Geneeskunde

E-mail Print PDF

De eenheid interne geneeskunde-infectiologie is een relatief jonge eenheid, operationeel sinds 2000. Het idee was destijds om de activiteit van het Aids-referentiecentrum UZ Brussel, opgericht in 1992, te kaderen in een meer algemeen georiënteerde eenheid voor diagnose en behandeling van infectieziekten. Van meet af aan werd geopteerd voor inbouw van deze eenheid in de dienst Algemene Interne Geneeskunde (diensthoofd prof. Brigitte Velkeniers). Infectieziekten en hun verwikkelingen zijn vaak immers van multisystemische aard en bekleden in die zin een eigen plaats in het brede spectrum van de algemene interne geneeskunde.

Binnen deze eenheid Interne geneeskunde-Infectiologie werden verschillende activiteiten ontplooid. Het Aids-referentiecentrum UZ Brussel (ARC) werd verder uitgebouwd volgens de filosofie dat een dergelijk centrum een goed toegankelijke en multidisciplinaire medische begeleiding van mensen met hiv-infectie moet aanbieden. Samen met het Aidsreferentielaboratorium (destijds onder leiding van prof. Sabine Lauwers en nu prof. Denis Piérard) biedt dit centrum de mogelijkheid tot toepassing van alle actuele tests die nodig zijn voor accurate diagnose en follow-up van hiv-infectie. Het centrum wordt ook door het RIZIV gesubsidieerd binnen de criteria van een bijzondere conventie zodat een gespecialiseerd multidisciplinair team (zie kader) ter beschikking kan staan van de patiënten.

In de nabije toekomst zal dit team uitgebreid worden met een specifieke dieetdeskundige. Er is tevens een nauwe samenwerking met dagcentrum Topaz in Wemmel (geleid door prof. Wim Distelmans) waar ook mensen met hiv-infectie terecht kunnen voor supportieve zorg in een meer huiselijke sfeer dan die van een ziekenhuis.
Naast de klinische zorg is ook het wetenschappelijk onderzoek een doelstelling van het ARC. In samenwerking met het Laboratorium voor Cellulaire en Moleculaire therapie van de faculteit Geneeskunde en Farmacie (diensthoofd prof. Kris Thielemans) wordt onderzoek verricht naar de immunologie van hiv-infectie en in het bijzonder de therapeutische vaccinatie met dendritische cellen. Dit onderzoek resulteerde o.a. in een klinische studie in co-operatie met het Erasmus Medical Center Rotterdam.

Na verwerven van de erkenning tot verstrekking van het vaccin tegen gele koorts werd in 2002 het Centrum voor Reis- en Vaccinatieadvies opgericht. Dit centrum biedt een poliklinische activiteit aan als ‘reiskliniek’, en dit in samenwerking met het kinderziekenhuis. Men kan hier terecht voor gelekoortsvaccinatie (of toediening van andere bijzondere vaccins die voor reizigers soms aanbevolen zijn) en ook voor preventieadvies zoals malariaprofylaxe. Maar ook wie met ziektetekens terugkeert van een reis naar een tropisch gebied, kan voor diagnose en behandeling door de artsen van het centrum gezien worden. Als ziekenhuisopname nodig is, dan gebeurt dit op de verpleegeenheid Interne geneeskunde-infectiologie-dermatologie (zie verder).

Vanaf 2004 werd een afzonderlijke raadpleging interne geneeskunde-infectiologie opgericht. Zij staat open voor patiënten met ziektebeelden waarvan de etiologie van infectieuze of vermoedelijk infectieuze aard is. Sommige klinische syndromen zijn immers bijzonder complex en dan rijst vaak de vraag of het een infectieuze, inflammatoire of andere aandoening betreft. De internist-infectioloog kan dan bijdragen aan de uitwerking van het diagnostisch en therapeutisch beleid.

In het ziekenhuis zelf zijn de internisten van de eenheid Interne geneeskunde-Infectiologie verantwoordelijk voor de medische zorg op de verpleegeenheid algemene interne geneeskundeinfectiologie-dermatologie, waarvan de werking van start ging in 2003, op de locatie van ‘verpleegeenheid 53’. Hier kunnen patiënten worden verzorgd met internistische en in het bijzonder infectieuze pathologie, incluis tropische ziekten. Tevens bevinden zich hier de bedden voor patiënten van de dienst Dermatologie (diensthoofd prof. Diane Roseeuw). De aard van de vaak complexe ziektebeelden – internistische pathologie, niet zelden zonder cutane manifestaties, en huidziekten, niet zelden van infectieuze oorsprong - maakt dat deze combinatie in praktijk in goede klinische symbiose functioneert. De verpleegeenheid is ook een opleidingsplaats waar artsen in opleiding interne geneeskunde, studenten geneeskunde en studenten verpleegkunde klinische stages lopen. Hierbij wordt gestreefd naar een werksfeer waarin professionaliteit, respect voor de patiënt en teamgeest sleutelwoorden zijn opdat ieder zich op zijn of haar niveau van competentie maximaal kan ontplooien.

De eenheid Interne geneeskunde-Infectiologie is zeer dankbaar in een goede verstandhouding te kunnen samenwerken met andere diensten van het UZ Brussel die betrokken zijn bij de medische opvang van infectieziekten.

Samen met de dienst Microbiologie en Ziekenhuishygiëne (diensthoofd prof. Denis Piérard) wordt gezorgd voor de verstrekking van preventief en therapeutisch advies in het ziekenhuis en voor de uitwerking en updating van richtlijnen voor de behandeling van infectieziekten. Deze staan via het elektronische medisch dossier ter beschikking van alle UZ Brusselartsen.

Tevens richtte het UZ Brussel in 2005 een Antibioticatherapiebeleidsgroep op, die internisten-infectioloog, microbiologen, ziekenhuishygiënisten, chirurgen, artsen intensieve geneeskunde, pediaters, apothekers en klinisch farmacologen regelmatig rond de tafel brengt met het oog op de promotie van en het toezicht op een rationeel antibioticumgebruik. Tenslotte wordt, zoals reeds vermeld, ook nauw samengewerkt met de pediaters-infectioloog binnen het ARC (zie kader) en de reiskliniek.

Last Updated ( Wednesday, 10 November 2010 11:11 )  

RAADPLEGINGEN INFECTIEZIEKTEN
Maak altijd een afspraak voor u naar het ziekenhuis komt.

Secretariaat
Tel. +32 (0)2 477 60 01

UZ Brussel - Polikliniek verdiep -1
Laarbeelkaan 101
1930 Jette


Consultatie M D W D V
Prof. dr. P. Lacor - - - V -
Prof. dr. S. Allard - - - N -
Dr. Mertens - - - N -
Dr. L. Seyler N -
- - -
V = voormiddag | N = Namiddag

Praktische Info Infectiologie

Maak altijd een afspraak voor u naar het ziekenhuis komt.

Secretariaat
Tel. +32 (0)2 477 60 01

UZ Brussel - Polikliniek verdiep -1
Laarbeelkaan 101
1930 Jette

Diensthoofd
Prof. dr. B. Velkeniers

Afdelingshoofd
Prof. dr. P. Lacor

Kliniekhoofd
Prof. Dr. S. Allard
Dr. Mertens

Residenten
Dr. L. Seyler

UZ Brussel

UZ Brussel - Polikliniek verdiep -1
Laarbeeklaan 101
1090 Jette


Consultaties
+32 (0)2 477 60 01


Organogram Infectieziekten

Diensthoofd
Prof. dr. B. Velkeniers

Afdelingshoofd
Prod. dr. P. Lacor

Kliniekhoofd
Prof. dr. S. Allard
Dr. Mertens

Residenten
Dr. L. Seyler

Interessante links

www.influenza.be
Website van het interministerieel Commissariaat Influenza

www.health.fgov.be
Website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu